UGDYMO PLANAS (doc.)

 Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo sistema (doc.)

 Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas (doc.)

  •  1 priedas.  VIP lapas 1-4 kl. (doc.), VIP lapas 5-10 kl. (doc.)

  •  2 priedas. Mokinio asmeninės pažangos priemonių planas (doc.)

 Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas (doc.)

 Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas (doc.)