Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Virginija Tumėnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Vilma Klovienė,  logopedė.

Komisijos sekretorė – Eimantė Ašmanevičiūtė, mokyklos sekretorė.

Komisijos nariai:

Dovilė Ušinskienė, specialioji pedagogė;

Aušra Juciuvienė, pradinių klasių mokytoja;

Norbertas Gustauskas, geografijos, istorijos mokytojas;

Daina Dzvinkienė, matematikos mokytoja;

Gintarė Jankūnienė, sveikatos priežiūros specialistė.

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas (doc.)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (doc.)

 

Profesinio orientavimo grupė:

Komisijos pirmininkė – Virginija Tumėnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Audra Svidrienė- narė, bibliotekininkė;

Dijana Ušinskaitė- narė, mokytoja;

Raimondas Tumėnas- narys, mokytojas.

 

Profesinio orientavimo darbo grupės veiklos planas (doc.)

 

Logopedė:

Visapusiškai tiria mokinių kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).

Nustato kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdį, planuoja veiklą kalbos sutrikimams šalinti.

Konsultuoja tėvus ir mokytojus, sudaro individualias kalbos plėtojimo programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos pedagogais ir kitais specialistais.

Veda logopedines pratybas.

Mokyklos logopedė Vilma Klovienė 

Specialioji pedagogė:

Teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių mokymosi sutrikimų, bendrųjų mokymosi sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų.

Organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.

Konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias mokymo programas.

Konsultuoja tėvus.

Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą tvarkaraštį.

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Bendradarbiauja su mokytojais, socialine pedagoge ir kitais mokyklos specialistais.

Bendradarbiauja su Pakruojo PPT.

Mokyklos specialioji  pedagogė Dovilė Ušinskienė

 

 

Sveikatos priežiūros specialistė:

Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

Dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

Vykdo pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.

Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Jankūnienė.